1. Shigeaki Mori - Hiroshima atomic bomb survivor.

Tokyo  •  1 photo