47. Vic Bashford - British Army & RAF

Huntington  •  1 photo